Πτυχές της καθημερινής ζωής των γυναικών στη βυζαντινή κοινωνία (β’ γυμνασίου)