Πρόγραμμα Erasmus “My biggest dream-better world”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ!

Το “My biggest dream-better world’’ είναι μια στρατηγική σύμπραξη Erasmus+ μεταξύ σχολείων από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία.

Όλοι αυτοί οι εταίροι ενδιαφέρονται να αυξήσουν την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης και των διοικητικών ικανοτήτων μέσω της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά έργα. Μέσα από την ανάλυση αναγκών που ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της σύμπραξης, παρατηρήσαμε ότι το κύριο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι εταίροι είναι η ανεπαρκής εμπειρία σε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις του προγράμματος σπουδών, τόσο στην περίπτωση των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. Την έλλειψη ευρύτητας πνεύματος) για διεθνή συνεργασία και συνεργασία, δεδομένης της ανάγκης προσαρμογής των σχολικών δραστηριοτήτων στην πραγματικότητα των κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων, των προβλημάτων υγείας ή των δυσκολιών που σχετίζονται με την ηλικία, του πολιτιστικού και ποικίλου υπόβαθρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κύριος στόχος του έργου μας είναι η διασφάλιση του δικαιώματος σε ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά στα σχολεία εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ιδιαιτερότητες , μέσω ενός ελκυστικού προγράμματος σπουδών και καινοτόμων στρατηγικών, που εφαρμόζονται από καλά εκπαιδευμένους, με υψηλές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα εκπαιδευτικούς, σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις, το οποίο επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν το κοινωνικό, αστικό τους,  διαπολιτισμικές δεξιότητες και ενθαρρύνει την ευρύτητα πνεύματος όσον αφορά την ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία, βελτιώνοντας το περιβάλλον κοινωνικής μάθησης για καλύτερη ευημερία και κίνητρα.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα οργανώσουμε μια σειρά δραστηριοτήτων που αντιπροσωπεύουν την πιλοτική εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με ολοκληρωμένο, διεπιστημονικό και διαθεματικό περιεχόμενο, που υλοποιείται μέσω τυπικών και μη τυπικών μεθόδων.

Η Σύμπραξη

Η σύμπραξη αποτελείται από 7 σχολεία από διαφορετικές χώρες:

 Mousiko Scholeio Trikalon στην Ελλάδα
Vilnius Žemynos gymnasium στη Λιθουανία
Hüseyin Bürge Anatolian High School στην Τουρκία
“Nikola Parapunov” Primary and secondary school στη Βουλγαρία
“Marin Preda” High School  στη Ρουμανία
EPRALIMA – Escola Profissional do Alto Lima στην Πορτογαλία
“Dimitar Vlahov”-Skopje, Βόρεια Μακεδονία
Polo Liceale “Raffaele Mattioli” στην Ιταλία